فوتر سایت

کاربرد فوتر سایت چیست

در هر سایت، صفحات مختلف وجود دارد که یک صفحه صفحه اصلی و سایر صفحات، صفحاتی هستند که لینک های داخلی به آن داده می [...]